Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku koordynator projektu / pracownik administracyjno-biurowy
Kreska strona
10.05.2019
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” poszukuje osoby do pracy na stanowisku

koordynator projektu / pracownik administracyjno-biurowy
Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

 ChSON „Ognisko” poszukuje osoby do pracy w biurze głównym organizacji zajmującym się obsługą administracyjną i finansową wszystkich działań i projektów stowarzyszenia skierowanych na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością.
Miejsce pracy: biuro główne Stowarzyszenia mieszczące się przy ul. Lubelskiej 21 w Krakowie

Do głównych zadań koordynatora projektu / pracownika administracyjno-biurowego należeć będzie:
 • prowadzenie projektów związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób
  z niepełnosprawnością od strony administracyjnej i finansowej obejmujące:
-      planowanie i nadzorowanie wydatków projektowych zgodnie z przyjętym budżetem, bieżące kontrolowanie postępu finansowego, reagowanie na odstępstwa
-      opracowywanie dokumentów administracyjnych i finansowych regulujących wdrażanie projektów
-      prowadzenie wymaganej sprawozdawczości wewnętrznej (na bieżąco), zewnętrznej (cyklicznie)
 • współpraca z koordynatorami merytorycznymi projektów m.in. w zakresie zasad rekrutacji, dokumentacji merytorycznej, sprawozdawczości merytorycznej, monitoringu wskaźników, działań informacyjnych i promocyjnych
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z przedstawicielami instytucji dotującej rozliczane projekty
Na stanowisku koordynator projektu/pracownik administracyjno-biurowy obowiązują następujące wymagania formalne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, prawnicze
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem projektów dofinansowanych ze środków publicznych, w szczególności EFS i PFRON,
 • znajomości zasad realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, mile widziane RPO WM, działanie 9.1.2.
 • znajomości zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • znajomość pakietu MS Office
Od kandydata/tki dodatkowo oczekujemy:
 • umiejętności analizowania i porównywania danych liczbowych
 • podstawowej znajomości prawa pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zasad rachunkowości  
 • zaangażowania, samodzielności i umiejętności organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialności, terminowości i solidności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętności pracy zespołowej, otwartości na nowe zadania
Mile widziane jest doświadczenie w pisaniu projektów o dofinansowanie działań skierowanych do środowiska osób z niepełnosprawnością.
Oferujemy rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu
w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w formie cv i listu motywacyjnego drogą e-mailową na adres: marcin.szczypczyk@ognisko.org.pl i/lub osobiście biuro główne Stowarzyszenia: ul. Lubelska 21, Kraków.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Na oferty czekamy do dnia 19 maja 2019r.
Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne, skontaktujemy się wybranymi osobami. Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu
i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;               
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; o
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
Pozostale aktualnosci
Ostatnie pożegnanie Marty   Praca na stanowisku Trener pracy   Asystent osoby niepełnosprawnej / Opiekun mieszkania w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
03.02.2020
wiecej
 
10.01.2020
wiecej
 
10.12.2019
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte