Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Czytelnia

Chwila Refleksji
Kreska strona
Numer 1/2005
"Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę" (1 Kor 6, 12). I dalej pisze święty Paweł "Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje." (1 Kor 10, 23)
Wczytując się w słowa świętego Pawła można mieć różnego rodzaju refleksje. Z jednej strony tyle się mówi o wolności, wychowuje do wolności, wzywani jesteśmy przez różnego rodzaju prądy myślicielskie do wyzwolenia, bycia wolnym. Z drugiej strony, każdy z nas ma różnego rodzaju potrzeby. Są te podstawowe, pozwalające przeżyć i te, które pozwalają rozwijać się i osiągać spełnienie. Z pewnością do tych pierwszych należy zaspokojenie głodu, dachu nad głową, troska o zdrowie i bezpieczeństwo. Te drugie to bycie akceptowanym, kochanym, docenianym, uznawanym w grupie społecznej itd. O ile te podstawowe potrzeby są w pewien sposób regulowane (a co za tym idzie - zapewniane) w poszczególnych społecznościach, o tyle drugiej grupy potrzeb nie można w żaden sposób zadekretować, nakazać. One wynikają z potrzeby miłości. Z miłości tej wynika nasza wolność. Będąc wolnym podatni jesteśmy na miłość.

A cóż znaczy bycie wolnym?

Trzeba dokonać rozróżnienia: bycia wolnym od czegoś i bycia wolnym do czegoś. Jedno, jak i drugie pojęcie wzajemnie się dopełnia. Nie uwalniając się od tego, co nas otacza, od naszych słabości, nie możemy być otwarci na siebie, na to do czego w istocie jesteśmy powołani. Jedno nie może istnieć bez drugiego.
Bycie wolnym od czegoś to bycie sobą. Kroczenie własną drogą powołania. To między innymi nie staranie się bycie tym, kim chciałoby widzieć nas otoczenie, to nie dostosowywanie się do oczekiwań przyjaciół, pracodawcy a czasami i rodziny. Wolność jest zaprzeczeniem życia w iluzji, życia jedynie marzeniami a czasami i koszmarami. Bycie wolnym wymaga odważnej decyzji. Akceptacji tego, kim jesteśmy, wraz ze swymi cnotami, jak i całym balastem ułomności. Bycie wolnym to też umiejętność postępowania w zgodzie z własnym sumieniem. Dorastając do takiej wolności będziemy mogli spojrzeć na drugiego człowieka bez oceniania, bez szufladkowania. Będziemy otwarci na przyjęcie drugiego takim jakim on jest (może też wolnym).
Każde życie stanowi dla każdego całe sto procent ani więcej ani mniej, może dlatego warto zastanowić się też nad drugą częścią słów świętego Pawła: "nie wszystko przynosi mi korzyść... nie wszystko buduje". Posiadamy szereg wewnętrznych przymusów kierujących nami do tego, aby być najlepszym, do tego, aby być podziwianym i mieć zawsze rację. Jakże często próbujemy sobie, innym i Bogu pewne rzeczy udowodnić. Staramy się za wszelką cenę usprawiedliwić swoje postępowanie przed sobą i Bogiem. Chcemy pokazać, że stać mnie na przestrzeganie Praw Bożych itd.
Czy bycie wolnym samym z siebie i dla samego siebie to pełnia, czy też owa iluzja lub katowanie się koszmarem wolności, aby udowodnić to sobie. Postępując tak czynimy jak niewolnik. Stajemy się zakładnikami własnego postępowania. Chrystus wzywa nas do wolności, w tym i przestrzegania przykazań, ale w miłości w stosunku do samego siebie i bliźniego. "Jeżeli trwać będziecie w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli." (J 8, 31 - 32)
Wybierając życie w prawdzie, wolności i miłości nauczymy się z pewnością odrzucać to, co nie buduje, nie przynosi korzyści. Nauczymy się akceptowania rozczarowań, odrzuceń, czasami krzywd. Burząc pozory samozadowolenia dostrzeżemy potrzebę zmian.
Osłaniajmy w sobie ten płomień prawdy.

Andrzej Wolski

Co świadczy o potędze miłości? To, że nie można jej nakazać.

Wszechmogący Bóg, dając człowiekowi wolna wolę, sam sobie stworzył dramat.
Nie może miłości narzucić, nie może kazać siebie kochać.
W tym leży istota danej nam wolnej woli, która jest stałym pytaniem: czy chcesz kochać, czy wybierasz miłość?
Miłość trzeba świadomie wybierać i nikt do miłości zmusić nie może.
Miłość jest stałym wybieraniem.
Miłość jest tak wielka, że aż Bóg o nią prosi.

ks. Jan Twardowski
"Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego"
WL, Kraków 2001

Pozostale aktualnosci
Mózgowe porażenie dziecięce   Rodzeństwo   Bliźniaki
dr med. Monika Gasińska
wiecej
 
Grażyna Banach-Kociołek
 
Joanna Ochał
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte