Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Deklaracja dostępności

ChSON „Ognisko” zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.ognisko.org.pl i do stron w domenie ognisko.org.pl, tj.:
- www.aktywizacjazawodowa.ognisko.org.pl
- www.spolecznezarzadzanieprzezjakosc.ognisko.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wymagania, które nie zostały spełnione:
  • niektóre grafiki nie posiadają lub posiadają puste teksty alternatywne.
  • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf lub .jpg, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).
Powody wyłączenia:
  • grafiki, o których mowa tworzą jedynie warstwę wizualną, nie mają wpływu na treść
    strony.
  • pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację dostępności sporządzono dnia 2021-09-22, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: biuro@ognisko.org.pl. Można się również kontaktować telefonicznie: 12 423 12 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail). Należy określić dokładny adres strony internetowej, pod którym jest niedostępny element lub treść. Należy opisać na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby odpowiedni.
Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie zbyt krótki na rozwiązanie zgłoszenia poinformujemy o tym. W tej informacji podany będzie nowy termin, do którego usunięte zostaną dla Państwa bariery dostępności. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będzie możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nadal będą uwagi do działań związane z dostępnością cyfrową można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich
 
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte