Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Przetarg nieograniczony „Wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach budynku dawnej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym, z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej”.
Kreska strona
16.11.2009

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,   zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia 29 stycznia 2004 roku ( tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach budynku dawnej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym, z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej”.


1. Przedmiot zamówienia:


Remont i przebudowa będzie sprowadzać się do przystosowania większości pomieszczeń  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracami objęte będą obecne pomieszczenia toalet, kuchni z zapleczem, korytarza oraz sal lekcyjnych.
Zakres robót obejmuje prace wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


2. Wymagania:


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali   w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia o podobnym charakterze

c)      dysponują potencjałem technicznym  lub  będą dysponować potencjałem technicznym,

d)     dysponują osobami lub  będą dysponować osobami, (uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia) zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych. Osoby te muszą wykazać również przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

e)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia,

f)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

3. Składanie ofert:


Oferty należy składać zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w siedzibie zamawiającego, tj:


Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"

Ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków

Termin składania ofert upływa w dniu  25.11.2009r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  dnia  25.11.2009r. o godzinie 1100.

 

4. Załączniki:

Pozostale aktualnosci
Spotkanie „Poradnictwo prawne” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"   Szkolenie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”   Piknik integracyjny "Mogę więcej" - 30lecie ChSON "Ognisko"
05.11.2023
wiecej
 
21.09.2023
wiecej
 
03.09.2023
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte