Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Dzienne centra aktywności

„Ośrodek rehabilitacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
Kreska strona

„Ośrodek rehabilitacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami”

Os. Stalowe 9, 31-921 Kraków

e-mail: osrodek.wsparcia@ognisko.org.pl

tel. 515 427 736 

godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 8:00 – 16.00

kierownik jednostki: Tomasz Grodzicki
adres e-mail: tomasz.grodzicki@ognisko.org.pl

Termin realizacji projektu: 01.04.2021- 31.03.2024

Od 1 kwietnia 2021 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” po raz kolejny rozpoczęło realizację  projektu  „Ośrodek rehabilitacji i wsparcia – dla osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób z  niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez podnoszenie poziomu ich kompetencji i umiejętności w sferze osobistej, społecznej i w działaniu, w drodze indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych.

Beneficjenci Ostateczni projektu:

W ramach działań projektowych wsparciem zostało objętych 11 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Projekt kierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa, które ze względu na niski poziom funkcjonowania i niemożność uzyskania wsparcia adekwatnego do ich potrzeb, mają problemy ze zmianą własnej sytuacji życiowej.

Beneficjenci zakwalifikowani do projektu, biorą udział w zajęciach terapeutycznych, które mają na celu wzrost samodzielności poprzez rozwinięcie, podtrzymanie i nabycie nowych umiejętności. Realizacja usługi odbywa się poprzez bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi, prowadzoną w oparciu o Indywidualne Plany Aktywności i Programy Terapeutyczne.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni uczestniczą w następujących formach wsparcia:

 • zajęciach grupowych (w 3 odpowiednio zorganizowanych pracowniach: gospodarstwa domowego, artystycznej i ogrodniczej)
 • oraz indywidualnych (zajęcia ruchowe, trening funkcjonowania codziennego oraz trening poznawania świata zewnętrznego).

 

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, w której skład wchodzi 6 terapeutów oraz jedna pomoc terapeutyczną.

Celem szczegółowym zajęć jest wyrównywanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych, kształtowanie społeczno – emocjonalnej sfery rozwoju Beneficjenta Ostatecznego, rozwijanie i doskonalenie zmysłów (ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie autonomii, kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej, rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, rozwijanie umiejętności z zakresu dużej i małej motoryki, rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej, podnoszenie umiejętności
w zakresie wykonywania konkretnych zadań, kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych (myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci), podnoszenie motywacji do wykonywania zadań, rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, korygowanie zachowań niepożądanych społecznie, wdrażanie w czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

Rekrutacja do projektu:

Kandydatów do projektu obowiązują następujące kryteria rekrutacyjne:

 • zamieszkanie na terenie Miasta Kraków,
 • posiadanie znacznego lub równoważnego stopnia niepełnosprawności, potwierdzone ważnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 214 poz. 1407 z późniejszymi zmianami),
 • niepełnosprawność intelektualna (poświadczona opinią psychologiczną, okazana
  w oryginale podczas spotkania kwalifikacyjnego),
 • ukończony 18 rok życia,
 • deklaracja chęci  uczestnictwa w projekcie „Ośrodek rehabilitacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami” (potwierdzona pisemnie),
 • wynik punktowego badania poziomu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej
  z wykorzystaniem „Kwestionariusza Oceny Funkcjonalnej Beneficjenta ostatecznego”,  nie przekraczający 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w analizowanych sferach funkcjonowania tj. społecznej , osobistej
  i w działaniu.

 

Działalność Ośrodka współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Plakat dofinansowanie
 
 
 
 

 
 
 
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte