Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

SPOŁECZNE ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ
Kreska strona
Okres realizacji projektu:
01.09.2014r. - 30.04.2016r.

Założenia projektu:
Projekt polega na podniesieniu jakości działań Stowarzyszenia ChSON „Ognisko” na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością psychiczną, upowszechnianie dobrej praktyki wśród pokrewnych organizacji, inicjacja dyskusji publicznej nad standardem wysokiej jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wzrost jakości działań nastąpi poprzez dostosowanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością do wymagań i oczekiwań otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, w szczególności klienta z niepełnosprawnością oraz wymogów prawa. Wypracowany standard zostanie przetestowany, udoskonalony, a następnie upowszechniony jako dobre praktyka wśród pokrewnych organizacji, co ma zainicjować publiczną dyskusję nad standardem pracy z osobą niepełnosprawną psychicznie.

Projekt jest kontynuacją działań Stowarzyszenia w obszarze zarządzania opartego o jakość, jak również początkiem szerszej debaty nad poziomem usług na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie, początkowo na obszarze województwa małopolskiego.

W dalszej perspektywie Stowarzyszenia chce nawiązać współpracę dwustronną z podobną organizacją by porównać dobre praktyki i wymienić się doświadczeniami.

Działania projektu obejmują 3 etapy.
Etap I – dostosowanie funkcjonującego w Stowarzyszeniu systemu zarządzania jakością do wymagań otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego (czas trwania etapu – 10 miesięcy)
Etap II – wdrożenie i ewaluacja wypracowanych rozwiązań (czas trwania etapu – 6 miesięcy)
Etap III – upowszechnienie rezultatów i zainicjowanie debaty nad standardem usług dla osób z niepełnosprawnością psychiczną (czas trwania etapu – 4 miesiące)

Rezultaty planowanych działań w ujęciu wymiernym:
 1. Raporty podsumowujące wyniki analizy obecnych sposobów świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie i prowadzenia procesów pomocniczych i wspomagających w obrębie Stowarzyszenia
 2. Re-definicja procesów głównych, pomocniczych i wspomagających w Stowarzyszeniu wpływających bezpośrednio i pośrednio na zadowolenie klienta
 3. Pakiet procedur, instrukcji, formularzy opisujących ustalony sposób postępowania w obszarach bezpośrednio i pośrednio związanych z klientem.
 4. Raporty z serii audytów wewnętrznych
 5. Broszura informacyjna, kierowana do przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie głównie w woj. małopolskim.
 6. Konferencja – głównie środowisko organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie.
 7. Warsztaty o charakterze wykładowo-warsztatowym.
Rezultaty niemierzalne:
 1. Wzrost jakości świadczonych usług na rzecz osób wykluczonych społecznie, tj. osób niepełnosprawnych psychicznie poprzez wnikliwą ocenę obecnych schematów postępowań, wypracowanie procedur jak najpełniej odpowiadających potrzebom, ich wdrożenie i poddanie audytowi wewnętrznemu.
 2. Wzmocnienie potencjału organizacji poprzez dostosowanie struktury systemu zarządzania jakością do oczekiwań i wymagań otoczenia (optymalizacja kosztów działania, zarządzania czasem i pieniędzmi, poprawa warunków pracy).
 3. Podniesienie wiedzy organizacji pokrewnych na temat zastosowania wewnętrznego systemu zarządzania opartego o jakość, upowszechnienie dobrej praktyki (benchmarking), inicjacja dyskusji publicznej nad jakością pracy na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie..
 4. Uzupełnienie standaryzacji proceduralnej o aspekt pracy merytorycznej.

  Biuro projektu:

  Ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków
  Tel: (12) 423-12-31
  biuro@ognisko.org.pl

  Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte