Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Kreska strona
Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest realizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w okresie

od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Głównym celem projektu jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia utrudnia bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, w tym zawodowych.

Harmonogram realizacji projektu:
 • Działania informacyjno-promocyjne i rekrutacja BO
 • Diagnozowanie potrzeb beneficjentów ostatecznych
 • Zawarcie kontraktów na świadczenie usług
 • Ustalenie IPD
 • Prowadzenie asysty w ustalonym zakresie
 • Weryfikacja podjętych działań, ew. modyfikacja
 • Rekrutacja kadry (oraz w miarę potrzeb)
 • Organizacja bieżąca usług asystenckich
 • Prowadzenie działań administracyjnych projektu
Projekt jest realizowany w oparciu o indywidualne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami w postaci usług asystenckich w 4 podstawowych formach:
 • asysta domowa (wsparcie w czynnościach dnia codziennego oraz elementach samoobsługi: trening przygotowania posiłków, dbania o dom, robienia zakupów, adekwatnego ubierania się, dbania o wizerunek),
 • wsparcie komunikacyjne (przemieszczanie się z klientem, przejazdy środkami komunikacji miejskiej lub samochodem),
 • wsparcie w kontaktach z instytucjami (wspólne wizyty w różnorodnych instytucjach, pomoc w wypełnianiu i organizacji dokumentów, ustalanie terminów, pomoc w rozmowie).
 • wsparcie w spędzaniu czasu wolnego (wspólne wyjścia i wyjazdy np. na spacery i wycieczki, na basen, do miejsc kulturalnych, na spotkania ze znajomymi, pomoc w rozwijaniu zainteresowań: wspólne czytanie, aktywności sportowe).
W przypadku gdy asystent świadczy usługę dwóm lub więcej osobom jednocześnie, zapisywana jest forma: wsparcie grupowe beneficjenta

Beneficjentami projektu mogą być osoby, które z powodu długotrwale naruszonej sprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej bądź w zakresie zmysłów mają utrudniony udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami oraz:
 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zamieszkują na terenie miasta Krakowa oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, wielickiego, chrzanowskiego
 • nie korzystają z tych samych form wsparcia w ramach innych projektów finansowanych ze środków publicznych lub uczestnicząc
 • w zajęciach w ŚDS lub WTZ.
 • chcą uczestniczyć w projekcie i akceptują zapisy regulaminu.
Rekrutacja do projektu.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.
Rekrutacja będzie się składała z dwóch spotkań prowadzonych przez koordynatora wsparcia.
Podczas pierwszego spotkania nastąpi zapoznanie się z kandydatem, przedstawienie oferowanego w projekcie wsparcia i zasad, zawartych w regulaminie projektu. Omówione zostaną potrzeby wsparcia zgłoszone przez kandydata i ewentualnie jego otoczenie społeczne. Po rozpoznaniu sytuacji i potrzeb klienta oraz możliwości udzielenia mu adekwatnego wsparcia ze strony pracowników projektu podjęta zostanie decyzja o przyjęciu kandydata do projektu.
Wtedy nastąpi drugie spotkanie i podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu i wypełnienie z klientem wymaganych dokumentów.
 
Do projektu kwalifikowane są osoby, które:
  a) spełniają wszystkie wyżej wymienione warunki,
  b) przedstawią i podpiszą wymagane dokumenty,
  c) uzyskają pozytywną decyzję zespołu rekrutacyjnego.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00:
- telefonicznie: 797 700 208
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte