Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Kim jesteśmy

ChSON „Ognisko” jest organizacją pomocową działającą nieprzerwanie od ponad 27 lat na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością psychiczną. Najważniejsze aktywności to:

1. Prowadzenie wsparcia instytucjonalnego

Stowarzyszenie prowadzi 3 Środowiskowe Domy Samopomocy (w tym jeden z filią), 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz „Ośrodek rehabilitacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami" (od 2009 r placówka prowadzona w trybie projektowym). W ośrodku w systemie ciągłym prowadzone są zajęcia terapeutyczne, których celem jest zwiększenie zakresu samodzielności dorosłych osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Wszystkie prowadzone przez Stowarzyszenie placówki wsparcia dziennego, w sposób ciągły i systematyczny, obejmują codziennym wsparciem 188 osób z niepełnosprawnościami.

2. Aktywizacja zawodowa

Nieprzerwanie od 12 lat Stowarzyszenie prowadzi także projekty, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością według modelu zatrudnienia wspomaganego. Do chwili obecnej w projektach wzięło udział ponad 1000 osób niepełnosprawnych. Efektem naszych działań jest podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez ponad 500 beneficjentów – głównie osób z niepełnosprawnością psychiczną. Ponadto przeszło 50 uczestników projektów aktywizacyjnych wzięło udział w kursach/szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, 21 osób zakończyło roczne zatrudnienie subsydiowane u  pracodawców otwartego rynku, 201 osób odbyło staże zawodowe trwające 3-6 miesięcy. Obecnie, z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizujemy projekty: "Pomoc Szyta Na Miarę" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz projekt pn. "Pracuj Dalej" współfinansowany ze środków PFRON.

3. Ekonomia społeczna

Stowarzyszenie prowadzi nieprzerwanie od 2007 roku Przedsiębiorstwo Społeczne  “Ognisko” Spółkę z o.o. zatrudniającą osoby z niepełnosprawnością psychiczną (obecnie to 7 osób spośród 8 zatrudnionych). Przedsiębiorstwo świadczy usługi utrzymywania czystości obiektów oraz wynajem sali szkoleniowej. W 2014 roku z inicjatywy  Stowarzyszenia powstała Spółdzielnia Socjalna „Ognisko” działająca w branży gastronomicznej, prowadząca Lunch Bar "Awokado" w jednym z krakowskich biurowców, w którym zatrudnienie znajduje obecnie 11 osób w tym 7 osób z niepełnosprawnościami.

4. Mieszkalnictwo wspomagane

Od 1 grudnia 2018 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenie prowadzi mieszkanie chronione - wspierane dla 4 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Mieszkanie prowadzone jest w lokalu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, użyczonym Stowarzyszeniu na ten cel. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.
Od grudnia 2019 r. w ramach projektu "Pomoc Szyta na Miarę", organizacja prowadzi także mieszkanie treningowe w Modlnicy, przy ul. Mazurów 6/1. Aktualnie placówka czynna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę co wynika ze specyfiki świadczonego wsparcia, jakim jest stałe, całodobowe, specjalistyczne wsparcie osób niepełnosprawnych, mające na celu zwiększenie ich samodzielności przez maksymalne przygotowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego życia w niezależnych mieszkaniach, poza rodziną pochodzenia.


pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte